Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Nou pla d'estudis

La publicació del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels estudis universitaris oficials, ha suposat la confirmació de la implantació del nou sistema universitari sorgit a la llum dels Acords de Bolonya en l'àmbit de la Unió Europea i la definitiva posada en funcionament de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

En la nova regulació el Grau queda articulat en quatre anys de formació i 240 crèdits europeus, i amb un treball de fi de Grau. Per la seva part, el Màster Universitari inclou entre 60 i 120 crèdits europeus, amb dos anys de formació i un treball de fi de Màster.

Així mateix, l'obtenció del títol de Doctor exigeix superar un període de formació i un període d'investigació organitzat, la denominació del qual en conjunt és la de Programa de Doctoral.

La nova situació neix, per tant, arran del nou títol de Graduat en Infermeria i de l'obertura, per molt diverses vies, de l'accés al Màster Universitari i al Doctorat als infermers i infermeres, els quals obren, a la vegada, la professió a un major desenvolupament, passant del grau mig universitari al grau superior, tal com queda reflectit a l'esquema adjunt.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1