Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Condicions i terminis

Condicions i terminis

D’acord amb la LO 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  vostè autoritza i ens dóna consentiment de forma expressa, per a que les seves dades recollides al llarg de la nostra relació formativa, siguin tractades i quedin incorporades en els fitxers  del COL·LEGI OFICIAL INFERMERS/ERES DE GIRONA amb la finalitat d’incorporar el seu currículum vitae a la nostre base de dades, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.  

COL·LEGI OFICIAL INFERMERS/ERES DE GIRONA manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.  

Així mateix, el col·legiat autoritza la possible comunicació o cessió de dades personals a les administracions públiques establertes legalment, a altres entitats col·laboradores, i/o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s’han establert acords de col·laboració, tot de conformitat amb els límits legalment establerts, per assolir la finalitat esmentada en el paràgraf anterior i/o per informar-li de productes i serveis del sector d’assegurances i financer que puguin ser del seu interès, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació  

Marqui aquesta casella si no desitja que es cedeixin a tercers les seves dades personals per a rebre comunicacions comercials ¨  

L’informem que podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades mitjançant sol•licitud dirigida al Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona al  C/ Albereda 3-5, 3er pis, Edifici Fòrum, apartat de correus 210, 17004-Girona.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1